پرینت

برنامه کلاس ها

 

 

برنامه کلاس های یوگا نیک راه

 


 

ایام هفته صبح عصر و شب
شنبه

فاطمه ذوالفقاری

9-11 

مرجان مأنوسی فر

11:15-12:45

 

مرجان مأنوسی فر

(یوگا با صندلی)

11:15-12:45

آرزو پویان

15:30-17 
مژگان حسنخانی
17:30-19  
یکشنبه

الهام رحمانی

7:30-9

هاله علیزادگان

 

9:30-11

 

فاطمه ذوالفقاری

12-13:30

پروین ولی لو

 17-18:30

سعید احتشامی

(آقایان) 

19:15-20:45

 

سعید احتشامی

(آقایان) 

 21-22:30

 

دوشنبه

مهرنوش فیروزبخت

9-10:45

مرجان مأنوسی فر

11:15-12:45

مریم عراقی

13:30-15 

مژگان حسنخانی

16-17:30

نرگس شاکری

18-19:30 

 
سه شنبه

 

 

پروین ولی لو

11:15-12:45

مریم عراقی

13-14:45

نرگس شاکری

17-18:45

سعید احتشامی

(آقایان) 

19:15-20:45 

سعید احتشامی

(آقایان) 

21-22:30

چهارشنبه

مهرنوش فیروزبخت

7:30-9

الهام غفاری

9:30-11:15

 

 

فاطمه ذوالفقاری

17:30-19 
 
پنجشنبه

الهام رحمانی

8:30-10

آرزو پویان

10:30-11:30 (5تا 8 سال)

12-13 (8 تا 12 سال)